Fishing forum > Hướng dẫn cách tỉa cây mai vàng sau tết dễ tại nhà

Author Topic: Hướng dẫn cách tỉa cây mai vàng sau tết dễ tại nhà
buiductrung

Sau T?t, vi?c c?t t?a cành mai vàng là m?t bu?c quan tr?ng d? t?o dáng cây và khuy?n khích s? phát tri?n và ra hoa c?a cây. Du?i dây là m?t s? g?i ý v? cách c?t t?a cành mai vàng sau T?t:
T?y b? nh?ng cành khô và h?ng: Ki?m tra cây và lo?i b? nh?ng cành khô, h?ng, hay b? t?n thuong sau T?t. Cành khô và h?ng có th? gây c?n tr? s? phát tri?n c?a cây và ?nh hu?ng d?n n? hoa m?i. S? d?ng công c? t?a cành s?c bén d? c?t b?t nh?ng cành này g?n g?c cây.
Bài vi?t tham kh?o: T?ng h?p các gi?ng mai vàng hi?n nay
[img]https://thuthuatnhanh.com/wp-content/uploads/2020/09/hinh-anh-hoa-mai-tuyet-dep.jpg[/img]
C?t t?a d? t?o hình cây: N?u b?n mu?n t?o hình cây mai vàng theo ý mu?n, sau T?t là th?i di?m tuy?t v?i d? th?c hi?n di?u này. B?n có th? c?t t?a cành d? t?o dáng cây theo ý thích c?a mình. Tuy nhiên, hãy ch?c ch?n làm di?u này c?n th?n và t? t? d? không gây t?n thuong dáng k? cho cây.
Gi? nguyên các cành chính: Các cành chính c?a cây mai vàng thu?ng mang n? hoa và t?o nên v? d?p t? nhiên c?a cây. Hãy gi? nguyên các cành chính này và ch? c?t t?a nh?ng cành ph? d? t?o không gian và cân b?ng cho cây.
C?t t?a d? thúc d?y ra hoa: N?u cây mai vàng c?a b?n chua ra hoa sau T?t, b?n có th? c?t t?a m?t s? cành d? kích thích quá trình ra hoa. Tìm nh?ng cành có kh?i lu?ng l?n và c?t chúng v? m?c ng?n hon, di?u này s? khuy?n khích cây t?p trung vào vi?c phát tri?n hoa.
S? d?ng công c? t?a cành dúng cách: Ð?m b?o s? d?ng công c? t?a cành s?c bén và s?ch s? d? tránh làm t?n thuong cây. Tru?c khi c?t t?a, v? sinh công c? b?ng cách lau s?ch b?ng c?n d? ngan ng?a lây nhi?m b?nh t? cây này sang cây khác.
B?o v? s?c kh?e c?a cây: Sau khi c?t t?a, hãy chú ý d?n vi?c b?o v? s?c kh?e c?a cây. Áp d?ng m?t l?p ch?t ch?ng n?m ho?c m?t ch?t kháng khu?n lên v?t c?t d? ngan ch?n s? xâm nh?p c?a vi khu?n ho?c n?m gây h?i.
T?o d? ?m cho cây: Mai vàng thích môi tru?ng có d? ?m cao. Ð?c bi?t sau khi c?t t?a, hãy d?m b?o cung c?p d? d? ?m cho cây. B?n có th? s? d?ng phun suong ho?c d?t cây g?n m?t noi có d? ?m cao nhu phòng t?m d? gi? cho cây luôn ?m mu?t.
Bón phân: Ð? cây mai vàng phát tri?n t?t và ra hoa d?p, vi?c bón phân dúng cách là r?t quan tr?ng. Hãy s? d?ng phân h?u co ho?c phân t?ng h?p giàu ch?t dinh du?ng và các vi lu?ng c?n thi?t cho cây. Bón phân vào mùa xuân và mùa hè, theo hu?ng d?n trên bao phân d? d?m b?o s? cân b?ng dinh du?ng cho cây.
Xem thêm: Top nh?ng ch?u mai vàng d?p nh?t 2023
Ki?m tra sâu b?nh và sâu h?i: Thu?ng xuyên ki?m tra cây mai vàng d? phát hi?n s?m s? xu?t hi?n c?a sâu b?nh và sâu h?i. N?u th?y b?t k? d?u hi?u nào c?a chúng, hãy áp d?ng bi?n pháp ki?m soát nhu s? d?ng thu?c tr? sâu ho?c phuong pháp t? nhiên d? lo?i b? chúng.
Ð?t cây ? noi phù h?p: Ch?n m?t v? trí phù h?p d? d?t cây mai vàng trong nhà ho?c ngoài tr?i. Cây c?n ánh sáng m?t tr?i d?y d?, nhung cung c?n du?c b?o v? kh?i ánh n?ng m?nh và gió l?n. Ð?m b?o cây có d? không gian d? phát tri?n và không b? che khu?t b?i các v?t khác xung quanh.
Ð?nh k? tu?i nu?c: Mai vàng c?n du?c tu?i nu?c d?u d?n d? gi? d? ?m cho d?t. Tuy nhiên, hãy tránh tu?i quá nhi?u nu?c, d?c bi?t là khi d?t còn ?m. Ð?m b?o d?t khô ráo m?t chút tru?c khi tu?i l?i d? tránh gây m?c nát r?.
Theo dõi s? phát tri?n: Theo dõi s? phát tri?n c?a cây mai vàng, quan sát các d?u hi?u v? s?c kh?e, màu s?c lá và s? phát tri?n c?a n? hoa. N?u phát hi?n b?t k? v?n d? gì, hãy x? lý ngay l?p t?c d? tránh tác d?ng x?u d?n cây.
Nh? r?ng cham sóc cây mai vàng là m?t quá trình liên t?c và yêu c?u kiên nh?n. Tuy nhiên, n?u b?n d?m b?o cung c?p d?y d? ánh sáng, nu?c, dinh du?ng và cham sóc co b?n cho cây, b?n s? du?c thu?ng th?c v? d?p và s? n? r? c?a cây mai vàng trong su?t c? nam.
T?o di?u ki?n cho cây mai vàng d? n? hoa: Ð? cây mai vàng n? hoa d?p vào th?i di?m mong mu?n, b?n có th? áp d?ng m?t s? bi?n pháp sau:
Ði?u ch?nh ánh sáng: Mai vàng c?n ánh sáng d? d? kích thích quá trình n? hoa. Hãy d?t cây ? m?t v? trí có ánh sáng m?t tr?i tr?c ti?p trong ít nh?t 6-8 gi? m?i ngày. N?u cây du?c tr?ng trong nhà, hãy d?t nó g?n c?a s? d? t?n d?ng ánh sáng t? nhiên.
Bài vi?t liên quan: Mai vàng giá bao nhiêu
Ki?m soát nhi?t d?: Ð? mai vàng n? hoa t?t, nhi?t d? cung dóng vai trò quan tr?ng. Trong giai do?n cây dang phát tri?n n? hoa, nhi?t d? lý tu?ng n?m trong kho?ng 18-24 d? Celsius. Tránh d?t cây ? nh?ng noi có nhi?t d? quá cao ho?c quá th?p.
Bón phân chuyên d?ng: S? d?ng phân bón chuyên d?ng cho cây mai vàng giúp kích thích quá trình n? hoa. Ch?n lo?i phân bón giàu ch?t kali (K) và phospho (P) d? khuy?n khích s? phát tri?n c?a n? hoa. Theo hu?ng d?n trên bao phân d? bi?t li?u lu?ng và t?n su?t bón phân phù h?p.
T?o di?u ki?n d? ?m: Mai vàng c?n môi tru?ng có d? ?m tuong d?i cao d? n? hoa t?t. Hãy d?m b?o cây du?c tu?i nu?c d?u d?n và duy trì d? ?m c?a d?t. Tuy nhiên, tránh tu?i quá nhi?u nu?c gây ng?p úng và gây h?i cho cây.
Luu ý r?ng m?i cây mai vàng có th? có yêu c?u cham sóc riêng, vì v?y hãy luôn theo dõi và ph?n ?ng dúng v?i các d?u hi?u mà cây dua ra. B?ng cách áp d?ng các bi?n pháp cham sóc phù h?p, b?n có th? t?o di?u ki?n t?t nh?t cho cây mai vàng n? hoa dúng d?p T?t và mang l?i không gian trang tr?ng và tuoi m?i cho ngôi nhà c?a b?n.

Fishing forum > Hướng dẫn cách tỉa cây mai vàng sau tết dễ tại nhà


 

Home | Sign Up | Contact Us | Forum | Forum Policy | Site Map
Disclaimer: All information on this site, including depth charts,
maps, directions are not intended for navigational use.
Copyright 2003-2024 SharpHooks.com. All rights reserved.

SharpHooks
is now FREE!
Login
View All Submit New

To submit new report:

1. Select fishing spot from
Trip Planner

2. Submit new report

Buntzen Lake - South
Fishing: Fair
Catch: 1 Pikeminnow
Wed, Mar 20, 2024
Swalwell Lake - West
Fishing: Moderate
Catch: 5 Rainbow Trout
Sun, Feb 04, 2024
Francis Lake
Fishing: Fair
Catch: 1 Rainbow Trout
Mon, Nov 13, 2023
Chehalis - Logging Bridge
Fishing: Unknown
Catch: 0
Fri, Jun 23, 2023
Devils Lake - Mission
Fishing: Good
Catch: 2 Bass
Wed, Jun 07, 2023
Hicks Lake
Fishing: Fair
Catch: 2 Rainbow Trout
Sat, Jun 03, 2023
Elbow Lake
Fishing: Good
Catch: 5 Rainbow Trout
Fri, Jun 02, 2023
Mill Lake
Fishing: Unknown
Catch: 0
Mon, Feb 27, 2023